Säännöt

§1                  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 Yhdistyksen nimi on Suomen liettualaisten yhdistys ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä Yhdistys.

§ 2                 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

– luoda ja välittää yhteyksiä sekä edistää liettualaisten kulttuuriyhteyksiä Liettuaan sekä edistää liettuan kielen ja Liettuan kulttuurin tekemistä tunnetuksi Suomessa.

– hoitaa ja tukea Suomessa asuvien liettualaisten  ja heidän jälkeläisten liettualaisuutta.

– kehittää henkistä ja aineellista vuorovaikutusta Liettuan ja Suomen välillä.

– levittää Suomessa oikeaa Liettua-tietoutta ja kannustaa kaikenpuolista yhteistyötä Suomen, Liettuan ja muiden Baltian maiden kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä-, keskustelu-, ja neuvontatilaisuuksia, juhlia, näyttelyitä, konsertteja ja muuta samantapaista toimintaa, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja, harjoittaa tiedotustoimintaa ja levittää informaatiota Liettuasta, sen kansasta, kielestä ja kulttuurista.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää maksullista huvi-, juhla- ja muuta vastaavaa toimintaa.

Yhdistys toimii yhteistyössä Donelaitis-seura – Liettuan ystävät ry:n sekä Maailman liettualaisten järjestön (Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – PLB) kanssa.

§ 3                 Jäsenyys

 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä  Suomessa asuva liettualainen, Suomen tai muun maan kansalainen, joka maksaa säännöllisesti jäsenmaksun, hyväksyy Yhdistyksen säännöt ja osallistuu Yhdistyksen toimintaan.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee Yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa.

Yhdistys voi nimetä kunniajäseniä. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

§ 4                 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen, joka on kahtena peräkkäisenä vuonna jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, voi hallitus erottaa yhdistyksestä.

§ 5                 Jäsenmaksu

 Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous erikseen kummankin jäsenkategorian osalta.   Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

§ 6                 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 3 sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä, Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

§ 7                 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

§ 8                 Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus

 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja

hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme

viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

§ 9                 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä

tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suurus, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi sekä valitaan yksi tai kaksi tilitarkastajaa ja heille varatilitarkastajat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus

katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä

yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,

se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

§ 10               Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.